ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรมเท่าทันอาเซียน