ข่าวเด่น

“เครื่องยิงลูกเทนนิส” ของ อ. ลัคนา พิมพ์จันทร์ ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ " 45 th International Exhibition of Inventions of Geneva"ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องยิงลูกเทนนิส” ของอาจารย์ลัคนา พิมพ์จันทร์ อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ เกรด B ได้รับเหรียญทองแดงพร้อมใบประกาศนียบัตร จากการเข้าประกวดใน Class R (Sport - Leisure) ในงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ " 45 th International Exhibition of Inventions of Geneva" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ทั้งนี้ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องยิงลูกเทนนิส” ของอาจารย์ลัคนา พิมพ์จันทร์ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไปประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ " 45 th International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดใน Class R (Sport - Leisure) ทั้งหมด จำนวน 18 ชิ้นงาน นอกจากนี้ ผลงานของอาจารย์ลัคนา ดังกล่าว ยังได้รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบอีกด้วย

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องยิงลูกเทนนิส” เป็นผลงานร่วมของอาจารย์ลัคนา พิมพ์จันทร์ และนายสุเทพ เหนือคลอง ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ประมวลภาพ

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว

TOP