ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech May 2017: Materials and Thermal Engineering ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 5 (Volume 14 Number 5 May 2017: Materials and Thermal Engineering) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านวิศวกรรมวัสดุและความร้อน ที่เป็นผลงานร่วมของ Technical College of Mosul (ประเทศอิรัก) Universitas Muhammadiyah Surakarta (ประเทศอินโดนีเซีย) Vellore Institute of Technology University (ประเทศอินเดีย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Walailak J Sci & Tech May 2017: Materials and Thermal Engineering มี ดร. อุเทน ทับทรวง และ รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก http://wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP