ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาฟิสิกส์)สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560

ทุนการศึกษา
- ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา
- ทุนพัฒนาศักยภาพผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-672005, 075-672039
- ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ E-mail: dsorasak@gmail.com

สมัครได้ที่
- สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์0-7567- 3138, 0-7567-3139

- www.physics.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.physics.wu.ac.th

TOP