ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2010 ขั้นสูง รุ่น 5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2010 ขั้นสูง รุ่น 5 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ในการสร้างตารางคำนวณทางคณิตศาสตร์ ทบทวนเนื้อหา เช่น การอ้างอิงข้อมูล การสร้างแผนภูมิ พร้อมทั้งการคำนวณโดยใช้สูตรสำเร็จจากแทรกฟังก์ชัน การคำนวณงบกำไรขาดทุน คำนวณเงินเดือนกับค่าโอที การแปลงค่าเงินสกุลเงินต่างๆ การลดราคาสินค้า การซื้อด้วยเงินสดกับซื้อด้วยบัตรเครดิตการคำนวณโบนัส ค่าคอมมิชชั่น การสร้างใบกำกับภาษีและใบส่งของ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคำสั่งค้นหาเป้าหมาย การสร้างรายงานแบบต่างๆ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การทำงานร่วมกันในไฟล์งานเดียวกัน การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตรการสร้างและใช้งานแมโคร ตลอดถึงการป้องกันเอกสาร

วิทยากรบรรยายโดย ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์
ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
• สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,500 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250-1 e-mail:wu.surat@gmali.com เว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-excel-advance5.php

TOP