มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0”