ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี(เสวนาวิชาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง) หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0” ระหว่างวัน ที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก 8 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 200 คนโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานจัดการประชุม กล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสำนักวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์การเป็นหลักในถิ่น และเป็นเลิศสู่สากล ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายส่งเสริมให้สาขาวิชาจัดทำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาผ่านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จัดเป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ กล้าแสดงออก และการสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาต่างสถาบัน ที่มีการเรียนการสอนลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะเจ้าภาพ ได้ยกระดับการประชุมวิชาการเป็นระดับชาติเป็นครั้งแรก หลังจากมีการจัดการประชุมครบรอบเป็นปีที่ 12 ในครั้งนี้ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับการประชุมในครั้งนี้ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านนี้เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

โอกาสนี้ขอต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา จากทั้ง 8 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ด้วยควมยินดีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น หน่วยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทแลคตาซอย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดและบริษัทในเครือ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ และเชื่อว่าการจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0” ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เป็นการร่วมกันทำงานเพื่อพัฒบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การประมงที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ กล่าวงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ เช่น การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการวิจัยทางการประมงในยุคปัจจุบันและอนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบรรยายพิเศษเรื่อง ปลาทูอ่าวไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี แก้วเนิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบรรยายพิเศษเรื่อง แบบจำลองกระแสน้ำ (Hydrodynamics model) และการประยุกต์ใช้ โดย ดร. ธนัสพงษ์ โภควนิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ ทั้ง 8 สถาบันการศึกษาอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย น.ส. ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP