ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทง นักศึกษา-ประชาชน แห่ร่วมงานกว่า 1,000 คน

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสืบสานประเพณีวิถีไทย วันลอยกระทง ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นหน่วยประสานการจัดงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ ตลอดจนเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลาง โดยอาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร รวมถึงประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงานกว่า 1,000 คน 
 

 
อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวในพิธีเปิดว่า การจัดงานลอยกระทงถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนประชาชนรายรอบฯได้มีโอกาสขอขมาต่อพระแม่คงคา และขอพรให้การดำเนินชีวิตที่มีความสุข โดยวัตถุประสงค์หลักนอกจากเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบฯ และยังเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางอีกด้วย
 
 
 
 
ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ (หนังตะลุงคณะรุ่งวิเชียร เสียงทอง) รวมทั้งการออกร้านของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเพิ่มสีสันของงานด้วยการจัดประกวดเทพีนพมาศ โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งในปีนี้ไปครอง ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์ พลธรรม นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ส่วนตำแหน่งหนูน้อยนพมาศ เด็กหญิงกันต์นพัช จิตรมานะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ ได้รับตำแหน่งไปครองด้วยเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมสายสะพาย ส่วนรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงประเภทสวยงามเป็นของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์เป็นกระทงจากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
 

 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดเรียงความสด ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุนทร พรหมเพศ นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 นายทศพล สุกใส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปาลิตา มูลิกา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท และรางวัลชมเชย นางสาวเบญจวรรณ โยธานันท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท โดยผู้ได้รางวัลทั้งหมดยังได้รับเกียรติบัตรอีกด้วย 
 
ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
 
 

TOP