มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมและดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์