ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมและดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ อาจารย์ นายแพทย์ ดร.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พูดคุยหารือในประเด็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ รูปแบบการจัดการศึกษา กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องเรียน Digital Laboratory ห้อง Clinical Skills Learning และ Small Group Study Room เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโอกาสต่อไป

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและองค์กรภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP