ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 22/๒๕60 สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 22/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้
ก. รายชื่อ
(1) ตำแหน่งนักวิชาการ
003 นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย
006 นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์
007 นางสาวดวงฤดี พรมขวัญ
008 นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์
010 นางสาวโอปอล์ สิวะสุธรรม

(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
001 นางสาวเนตรนฎา นิลชะเอม
002 นางสาวประภัสสร ยอดมณี
004 นางสาวปฐมา อินทรสุวรรณ
005 นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์
009 นายธีรพงศ์ เจริญศรี
011 นางสาวกิ่งฟ้า ปานแก้ว

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย

 


TOP