ผู้นำนักศึกษาภาคใต้ตอนบน 12 สถาบัน ร่วมสัมมนาที่ ม.วลัยลักษณ์