ข่าวเด่น

ผู้นำนักศึกษาภาคใต้ตอนบน 12 สถาบัน ร่วมสัมมนาที่ ม.วลัยลักษณ์

 

 

ผู้นำนักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 12 สถาบัน ประมาณ 120 คน ร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน พร้อมลงพื้นที่ทำแพไม้ไผ่ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และลงนามความร่วมมือการปกป้องนักศึกษาและประชาชนจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้นำนักศึกษา และลงนามความร่วมมือการปกป้องนักศึกษาและประชาชนจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ พร้อมลงพื้นที่ผลิตแพไม้ไผ่ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางโดยมีผู้นำนักศึกษาในเครือข่ายดังกล่าว 12 สถาบัน ประมาณ 120 คน เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำนักศึกษาจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ซึ่งเครือข่ายฯดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมดีๆร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี กิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เครือข่ายฯให้ความสำคัญกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา และกิจกรรมกรรมนักศึกษา ทั้งนี้คาดว่าผู้นำนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้จากวิทยากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างผู้นำนักศึกษาด้วยกัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายที่ดีต่อกันเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายย่อย C4 พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้กล่าวในพิธีปิดการสัมมนา ว่า สืบเนื่องจากการอบรมอาจารย์ ผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างสถาบันของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จึงได้จัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงและเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำนักศึกษาเครือข่ายดังกล่าวด้วย โดยรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การประชุมกลุ่มย่อยเรียนรู้ตามความสนใจเชิงประเด็นใน 5 เรื่อง คือ บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการภัยพิบัติภาคใต้ บทบาทผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน และการเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ณ ชุมชนบ้านเผียน ต.เทพราช อ.สิชล และร่วมชาวบ้านจัดทำแพไม้ไผ่ 100 ลำ ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ภาคกลาง 
 
การสัมมนาดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ บรรยายเรื่อง เครือข่ายพลังนักศึกษากับการช่วยเหลือสังคม อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรยายเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า บทบาทพลังเยาวชนสู่การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม เครือข่ายนักวิชาการเพื่อระวังปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บรรยายเรื่อง รู้ทันกลยุทธ์มอมเมาเยาวชน และการลงนามความร่วมมือร่วมกันของผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาทั้ง 12 สถาบัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปกป้องนักศึกษาและประชาชนจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ อีกด้วย 
 
ในตอนท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์ 
ภาพ โดย ส่วนประชาสัมพันธ์และส่วนกิจการนักศึกษา


TOP