การอบรมเชิงปฏิบัติการ Living Will and Palliative Care ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ