ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Living Will and Palliative Care ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Living Will and Palliative Care เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ เป็นผู้ประสานงานการประชุม ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผ่านทางกองบรรณาธิการ e-hospice ประเทศอังกฤษ สำหรับสถานการณ์ โครงการ Hospice ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก็ได้รับการเก็บข้อมูลที่องค์กร palliative โลก Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA) ด้วยเช่นกัน

อนึ่ง การประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 1 เมษายน 2560

อ่านรายละเอียดบทความได้ที่นี่ http://www.ehospice.com/ArticleView/tabid/10686/ArticleId/21942/language/en-GB/View.aspx

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP