สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มวล. จัดอบรมการใช้โปรแกรม LaTex เมือวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา