ข่าวการศึกษา

สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มวล. จัดอบรมการใช้โปรแกรม LaTex เมือวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาสาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม LaTex เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักศึกษา/อาจารย์ จาก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งนักเรียนและครู จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รวม 38 คน

การอบรมในครั้งนี้ได้จัดเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการแนะนำการใช้โปรแกรมโดยทั่วไป และ ช่วงที่สอง เป็นการฝึกปฏิบัติการ (workshop) จากแบบฝึกหัด ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Latex ไปใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย หนังสือ ฯลฯ ได้

ในโอกาสต่อไป ทางสาขาฟิสิกส์จะเปิดอบรมการใช้โปรแกรม LabView และ Arduino ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการอบรมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP