ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ไดรับการจัดสรรทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุนที่ 20

รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดรับการจัดสรรทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุนที่ 20 และมีสิทธิเสนอชื่อนักศึกษามาสมัครรับทุน คปก. สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 ทุน

ทุน คปก. เป็นทุนที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำวิจัย ด้วยการให้ความสำคัญกับมาตรฐานของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผลงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่ทำวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาซึ่งเป็น “ผู้ช่วยวิจัย” ต้องมีผลการเรียนดี และ/หรือมีผลงานวิจัย ตามความเห็นชอบของ คปก. ใช้เวลาทำวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยด้วยโจทย์วิจัยของไทยและมีโอกาสไปทำวิจัยระยะสั้น (6-12 เดือน) กับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในต่างประเทศ และยังสามารถไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติได้ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเมื่อมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rgj.trf.or.th/download/ListAdv20.pdf

TOP