รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ไดรับการจัดสรรทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุนที่ 20