ข่าวทั่วไป

กรรมการประชาสัมพันธ์เครือข่ายนครฯ ร่วมประชุมและเยือน ม.วลัยลักษณ์

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและพูดคุย "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร" แก่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยมีนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม 
 
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งนี้ มีนักประชาสัมพันธ์จาก 10 สถาบันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม

TOP