ข่าวเด่น

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาลรศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้ารับประทานเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2560 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันพยาบาลสากล ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
TOP