รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล