ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กวาด 4 รางวัล นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์การประมงหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี(เสวนาวิชาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง) ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0” ระหว่างวัน ที่ 29-30 เมษายน 2560 โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก 8 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 250 คน โดยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิชาการได้ทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่

การนำเสนอภาคบรรยาย
รางวัลผู้นำเสนอดีเด่น
นางสาวพนิดา สิงห์แก้ว เรื่อง สภาพสังคมเศรษฐกิจ ต้นทุนผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมในการจัด การประมงของชาวประมงลอบพับและอวนจมปูม้า ในบริเวณอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลผู้นำเสนอดี
นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วสุข เรื่อง ศึกษาฟลักซ์ปริมาณสารอนินทรีย์ละลายน้ำในฤดูน้ำมากบริเวณปากคลองปากพยิง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การนำเสนอภาคโปสเตอร์
รางวัลผู้นำเสนอดีเยี่ยม
นางสาวพัชรินทร์ แซ่ตั้ง เรื่อง การศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยลูกปูม้า กรณีศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลผู้นำเสนอดีเด่น
นางสาวอารีรัตน์ สุขเงิน และนางสาวกานต์ชนิต พันเจริญ เรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์ Imposex ในหอยโมฬี (Pugilina cochlidium) และ หอยสังข์หนาม (Murex spp.) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัย ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความร่วมมือการทำงานเพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การประมงที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0


TOP