ประกาศรับสมัครลูกจ้างชัวคราวตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ