ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสถาปนิก วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ตสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป กำหนดจัดขึ้นใน 2 พื้นที่ คือ

พื้นที่จังหวัดสงขลา จัดอบรม ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 พฤษภาคม 2560) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560


พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดอบรม ณ ห้อง Co-working space โรงแรม Blu monkey hub and hotel อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560


ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารและ Notebook สำหรับประกอบการอบรม รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
3. ควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่
1.คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532
2.คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 075-673509-10


กำหนดการ

TOP