ขอเชิญสถาปนิก วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต