มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงานวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ