ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงานวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ และนายอวยพร เรืองศรี รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนการสอน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม S.Thamrongthanyawong อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในการนี้ ได้พูดคุยหารือในประเด็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการบุคลากร การบริหารงานภายใน ความร่วมมือกับต่างประเทศ การรับนักศึกษา และอื่นๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลอย่างดีจากท่านคณบดี อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมกันนั้นได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และพื้นที่อื่นๆ ภายในวิทยาลัยนานาชาติ

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้เยี่ยมชมดูงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ร่วมพูดคุยกับ อาจารย์เกลน วิเวียน แชทเทลเลียร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งให้เกียรติมาต้อนรับ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีแผนจะเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP