ข่าวเด่น

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งใช้สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือฯให้การต้อนรับ

โอกาสนี้คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางด้านพยาบาลศาสตร์ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือฯ 8 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ พร้อมสำหรับการเรียนการสอน การฝึกดูแลผู้ป่วยเสมือนจริง เตรียมพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปฝึกงานจริงในโรงพยาบาล และสถานประกอบการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมีความพร้อม ทันสมัย รองรับภารกิจทางการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก อีกทั้งยังครอบคลุมรองรับการทำวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ และนักศึกษาต่างชาติซึ่งผลัดเปลี่ยนเข้ามาทำวิจัยโดยมีอาจารย์ของเราเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งยังให้บริการนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ และบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านเคมี ด้านจุลชีวิทยา ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ด้านเทคนิคการแพทย์ ทดสอบด้วยเครื่องมือขั้นสูง ทดสอบด้วย SEM โดยมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงที่ทันสมัยจำนวนหลายชิ้น อาทิ เครื่อง FESEM Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) ซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูงสามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง และพื้นผิวตัวอย่างทางด้านวัสดุศาสตร์ได้ถึงระดับนาโน มีความทันสมัยที่สุดของประเทศไทย มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนัก ซึ่งสามารถวิเคราะห์โลหะหนักในรูปสารละลาย โดยเทคนิคเปลวไฟ(Flame) ที่ความ เข้มข้นระดับ ppm. ธาตุที่วิเคราะห์ได้ เช่น Cu Fe Mn Pb Ca Mg K Na Zn เครื่องไอซีพีสเปคโตรมิเตอร์ ใช้สำหรับ วิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยๆ ในสารตัวอย่างได้ถึง 70 ธาตุ และสามารถวิเคราะห์หลายๆธาตุได้พร้อมกันด้วย

สำหรับกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประกอบด้วย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 - 8 และอาคารกายวิภาคศาสตร์ 1,2 อาคารออกแบบอุตสาหกรรม อาคารคลังสารเคมี หน่วยสัตว์ทดลอง หน่วยจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด แปลงวิจัยพืช ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ที่ โทรศัพท์ : 0 7567 3248-51

ประมวลภาพ

TOP