ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี่้

001 นายนที สาคร
003 นางสาวอาจารีย์ วิวัทพงษ์

มหาวิทยาลัยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP