ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัญชี) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัญชี) ศูนย์สมาร์ฟาร์ม ดังนี่้

001 นางสาวพัชรินทร์ แก้ววัง
002 นางสาวสุพรรณี จันทรรัตน์
004 นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
006 นางสาวสุภาวดี ดำนาคแก้ว
007 นางสาวอรสา กาญจนวิวิญ
009 นางสาวพิชามญชุ์ เสนชะนะ
010 นางสาวช่อทิพย์ ช่วยศรี
011 นางสาวนงเยาว์ ทัพประสิทธิ์
015 นางสาวเพ็ญนภา กายฤทธิ์

มหาวิทยาลัยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP