ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมจัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand Mathematical Olympiad, TMO 2017) ระหว่างวันที่ 10-14พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ เพื่อต้อนรับนักเรียน คณาจารย์จากศูนย์สอวน.ต่างๆทั่วประเทศ ​

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเวทีในการค้นหาเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าอบรมและคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป และเป็นโอกาสที่ดีในการช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ มองเห็นคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างบุคลากรสายคณิตศาสตร์ซึ่งขาดแคลนมากในปัจจุบัน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเจ้าภาพได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านคืบหน้าสมบูรณ์แล้ว ทั้งในส่วนของที่พัก สถานที่จัดสอบ สถานที่จัดพิธีเปิด พิธีปิด การเตรียมความพร้อมของพี่เลี้ยง การเดินทาง การรักษาความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการแข่งขัน เช่น การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและชาวนครศรีธรรมราชร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ และร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเรียนผู้แทนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มวล. ให้คว้าเหรียญรางวัลเพื่อเป็นของขวัญแด่ชาว มวล. อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชทุกคน

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยศูนย์สอวน.มวล.

TOP