ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ประชุมระดมความเห็นแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมระดมความคิดเชิงนโยบายสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อให้แผนดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในแผนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโนราบุรี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในการประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อกฎหมายและข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ประเทศไทย 4.0)” จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ ได้กล่าวถึงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีว่า เนื่องจากรัฐบาลมีการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนโยบายของอธิการบดีที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น World Class University โดยมีการกำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์20 ปีมวล. ภายใต้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของสกอ.และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ดังกล่าวมีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล โดยมีพันธกิจยุทธศาสตร์ มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดำเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบแห่งคุณภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า จากการระดมความคิดเห็นในเวทีต่างๆที่ผ่านมาได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกเป็น 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ คือ 1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 2. การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 4. การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 5. การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 7. การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 8. การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 9. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ พร้อมกับนำหลัก 4 มิติของ Balanced Scorecard มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นมิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติคุณภาพการให้บริการ มิติประสิทธิภาพการดำเนินงาน และมิติการพัฒนาองค์กร รวมทั้งสิ้น 36 เป้าประสงค์ โดยนำตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นเองมากำหนดเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ดังกล่าว“การจัดประชุมระดมความคิดเชิงนโยบาย (Retreat)ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติมต่อแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้แผนดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อการขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธ๊รพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP