ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์เคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เผยแพร่บทความในวารสาร ISI Impact Factor 9.144บทความเรื่อง "Solvent modified spin crossover in an iron(III) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis" ซึ่งเป็นผลงานของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุเชิงฟังก์ชัน (FuNTech) ร่วมกับ นักวิจัยในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลา 4 ปี ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Chemical Science ฉบับเดือนพฤษภาคม 2017

ผลงานนี้เป็นผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของ ดร.วาสินี พลศรี ระหว่างที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี และจากนั้นได้ทำการศึกษาวิจัยขยายผลต่อร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง ระหว่างที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก ณ Monash University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ได้ความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับที่สามารถได้รับการตีพิมพ์เป็น Edge Article ในวารสาร Chemical Science

นับเป็นครั้งแรกที่ผลงานที่มีผู้เขียนหลักจากประเทศไทย (รศ ดร เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง) ได้เผยแพร่ในวารสารของ Royal Society of Chemical ประเทศสหราชอาณาจักร ที่มี ISI Journal Impact Factor 9.144 นี้ นอกจากนี้ ยังเป็นบทความแบบ Original Research Article ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ไม่นับรวม Review Article) ที่เผยแพร่ด้วย Journal Impact Factor สูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/sc/c6sc05317c#!divAbstract

TOP