ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การศึกษานาฏลีลา พิธีกรรม และจักรวาลทัศน์ในโนรา โดยเปรียบเทียบกับมะโย่งและบารอง" โดยนางสาวกณิศ ศรีเปารยะ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2

TOP