ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ จ.นครศรีฯ MOU ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า