ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 20/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 20/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ
1. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
(1) ตำแหน่งที่ 1 (ชีวสถิติ)
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบ

(2) ตำแหน่งที่ 2 (การป้องกันควบคุมโรค)
1. ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
2. ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์

(3) ตำแหน่งที่ 3 (วิชาเฉพาะสาขา)
1. ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
2. นายกมลวัฒน์ นาคะสรรค์

2. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) ตำแหน่งที่ 1-2 (กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา)
1. ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
2. นายพิทักษ์ จันทร์ธรรมชาติ

(2) ตำแหน่งที่ 3 (ระบาดวิทยา)
ไม่มีผู้สมัคร

(3) ตำแหน่งที่ 4 (อาชีวอนามัย)
ไม่มีผู้สมัคร

3. สาขาวิชาอนามัยชุมชน
(1) ตำแหน่งที่ 1 (การสาธารณสุข)
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบ

(2) ตำแหน่งที่ 2 (พฤติกรรมศาสตร์)
ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

(3) ตำแหน่งที่ 3-4 (การบำบัดโรคเบื้องต้น)
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบ

(4) ตำแหน่งที่ 5-6 (การบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน/กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน)
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบ

(5) ตำแหน่งที่ 7 (การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)
ไม่มีผู้สมัคร


TOP