มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Council of Public Health Education Institute Institute of Thailand) ครั้งที่ 1/2560