ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Council of Public Health Education Institute Institute of Thailand) ครั้งที่ 1/2560มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Council of Public Health Education Institute of Thailand) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 30 สถาบัน เพื่อหารือร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการวิจัยโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ประยูร ฟองสถิตกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสภาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการประชุม

ในการดำเนินงานของสภาคณบดี มีประเด็นที่มีการหารือและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การดำเนินงานของสภาสาธารณสุขชุมชน โครงการวิจัย การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(ตามกรอบ TQF) ความก้าวหน้าของเครือข่าย SEAPHEIN และ APACPH การดำเนินการศึกษา "การผลิตบัณฑิตสาธารณสุขให้ตรงเพียงพอกับความต้องการของตลาด การร่วมมือผลิตบัณฑิตที่จะมาเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น

ประมวลภาพ

TOP