ข่าวเด่น

นักศึกษา “คนเก่ง คนดี” กว่า 100 คน สร้างชื่อเสียงสู่ มวล.อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษาจากทั้ง 13 สำนักวิชา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เข้าร่วมอย่างคับคั่งล้นห้องประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาที่มีผลงาน เป็นคนเก่ง คนดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ตลอดหลายปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการประกวด แข่งขัน ทักษะความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละสำนักวิชา และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนกว่า 100 คน พร้อมด้วยคณบดีและคณาจารย์จากทุกสำนักวิชาเข้าร่วม

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่มีความตั้งใจ ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไปแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมภายนอก สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการยืนยันว่า มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และได้รับการยอมรับจากสังคม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผ่านผลงานต่างๆ เหล่านี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เห็นผลงานจากทุกๆคนเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยฯพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน ด้วยโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน การดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสำหรับการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน และแสดงศักยภาพของตนให้เต็มที่ในทุกเวทีที่ได้รับโอกาสต่อไป

จากนั้นคณบดีจากแต่ละสำนักวิชาร่วมแสดงความยินดีและพูดคุยให้กำลังใจแก่นักศึกษาเพื่อเป็นพลังในการเรียน การทำความดี ขยัน มุ่งมั่น อดทน เป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนๆและรุ่นน้องในอนาคต ในการเป็นคนเก่ง คนดี สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP