ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน "Cutting Edge Technology for Food Innovation : นวัตกรรม และ กลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่”