ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน "Cutting Edge Technology for Food Innovation : นวัตกรรม และ กลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่”กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา “Cutting Edge Technology for Food Innovation : นวัตกรรมและกลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงานสัมมนาดังกล่าวด้วย

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารได้ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีแต่ละด้านจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย รวมถึงภาคเอกชนที่ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมอาหารมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตรง ซึ่งภาคเอกชนที่มีความสนใจเมืองนวัตกรรมอาหารจะเข้าไปให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน สกว. ก็พร้อมให้ทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนที่ต้องการจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การผลิตจริงในเชิงพาณิชย์อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้ird.wu.ac.th

TOP