ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี