ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และห้องปฏิบัติการผลิตยารูปแบบต่างๆ ร่วมด้วย

อนึ่ง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีปรัชญา ปณิธานในการผลิตเภสัชกรที่มีทักษะการทำงานในชุมชน และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยผนวกในรายวิชาและกิจกรรมนักศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี มาตั้งแต่ ปี 2550 จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นประจำทุกปี

TOP