คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์