ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม หลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะงานวิจัยของตนเอง เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ว ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถหามาใช้ได้ง่าย และโปรแกรมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
O นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
O บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20 %
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15 %
• สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521250, 089-6521251 E-mail: wu.surat@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-spss13.php

TOP