มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม หลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี