ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Big data in healthcare