ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Big data in healthcare

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ และศูนย์ความเป็นเลิศความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) ได้เรียนเชิญ Prof. Syed Ejaz Ahmed คณบดีจาก Faculty of Math and Science, Brock University ประเทศ Canada บรรยายพิเศษเรื่อง Big data in healthcare แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ ๑ ชั้น ๑ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

โดยสามารถแจ้งชื่อเพื่อลงทะเบียน ได้ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR)
เบอร์ภายใน: ๒๕๗๐, มือถือ: ๐๙๗-๙๓๕๕๙๒๑
อีเมล์: wiphada.ar@wu.ac.th, suhaimee.bu@wu.ac.th


TOP