ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้างสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง จงกลนี ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำคอมพิวเตอร์ NoteBook มาใช้ประกอบการอบรม และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วย พวต.จำนวน 12 หน่วย การอบรมครั้นี้รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 40 ท่านเท่านั้น
วิทยากรบรรยายโดย คุณชัยวัฒน์ ทีปะนาวิน กรรมการบริหาร บริษัท วอเทค อาคิเทค จำกัด
ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
• นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,200 บาท (รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น)
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,400 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
1.คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 075-673509 081-4457901 E-mail : grissada@hotmail.com
2.คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532

ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
ใบสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP