ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯที่ม.วลัยลักษณ์