ข่าวเด่น

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯที่ม.วลัยลักษณ์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความก้าวหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 พร้อมด้วยนางสาวพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วน ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของม.วลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้แก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบว่า ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นจังหวัดนำร่องของภาคใต้ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เบื้องต้นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดทำศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ พร้อมวางระบบการจัดการและการดูแลให้สุนัขจรจัดได้อยู่ในพื้นที่พักเลี้ยงและมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้การดำเนินการมีความก้าวหน้าตามลำดับนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับโครงการบ้านรักสุนัข ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอยู่แล้วด้วย ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีแผนในการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลสัตว์สำหรับการฝึกหัดของนักศึกษา ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นก็จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยด้วย

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะได้ลงดูพื้นที่การเลี้ยงสุนัข ณ บ้านรักสุข บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และลงพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ "วิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "วิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระราชทานชื่อตามหนังสือ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รล 0011.3/9808 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP