กฏระเบียบ

กฏระเบียบ

   ส่วนสารบรรณและอำนวยการ เป็นส่วนงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี การบริหารงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีสำนักงาน หลักประจำ ณ อาคารบริหาร ชั้น 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้าน การบริหารงาน ทั่วไป การอำนวยการและการสนับสนุน การปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 5 งานประกอบด้วย งานธุรการ งานไปรษณีย์ งานสารบรรณและสนเทศ งานการประชุม งานนิติการ ซึ่งจะมี รายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานปรากฏในภารกิจหลัก

     นอกจากการบริหารงาน ประสานงานและให้บริการ ณ อาคารบริหาร ดังกล่าวแล้ว ยังมีสถานที่ในการให้บริการ อีก 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรก ให้บริการ ณ อาคารอื่น คือ ศูนย์จัดเก็บเอกสารกลางมหาวิทยาลัย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรรณสาร โดยมีหน้าที่ให้บริการรับฝาก จัดเก็บเอกสาร ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และบริการการ สืบค้น ถ่ายโอนเอกสารร่วมกับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความร่วมมือของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ณ บริเวณชั้นล่างอาคารไทยบุรี ให้บริการด้านไปรษณีย์แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้อีกรูปแบบหนึ่งเป็นการให้บริการบนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยใน 3 ระบบ คือ ระบบสารบรรณ อิเล็ทรอนิคส์ ระบบจัดเก็บ/ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ และระบบการจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิคส์ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ส่วนสารบรรณและอำนวยการ ได้พยายามคิด พยายามศึกษา และพยายามพัฒนา จัดวางระบบการบริหารงาน และระบบการให้บริการ เพื่อให้เป็นระบบที่ดี มีความเหมาะสม มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ (vision) ร่วมของทีมงานสารบรรณและอำนวยการ ใน 3 มิติ ที่สำคัญ คือ "มุ่งประโยชน์มหาวิทยาลัย ผู้ใช้พอใจบริการ คนทำงานเป็นสุข"

   นอกจากนี้พนักงานของส่วนสารบรรณและอำนวยการ ทุกคนได้ตระหนักตลอดเวลาว่า "เราจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์" และทุกคนมีความยินดี ที่จะให้บริการ และอำนวย ความสะดวกแก่ทุกท่าน ด้วยความจริงใจ
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dcg.wu.ac.th/
 
 

TOP