ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ส่งมอบผลงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Center of Excellent for Tourism Business Management and Creative Economy, TbuS ) ส่งมอบผลงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ Krabi Tourism Brand แก่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระบี่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาจารย์ฉัตรฉวี คงดี หัวหน้าโครงการผลักดันผลผลิตการวิจัยเชิงพาณิชย์ จากมหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมส่งมอบผลงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ Krabi Tourism Brand แก่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยผลงานวิจัยที่ส่งมอบประกอบด้วย แผนงานวิจัย 3 แผนงานหลัก คือ 1.การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 2. การพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่องจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี่โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กล่าวถึงศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจทางภาคใต้ โดยมีแนวคิดหลัก 5 ด้าน คือ 1)การตลาด ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด Thailand 4.0 อาศัยฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการสร้างตราสินค้า การตลาดแนวใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2) การท่องเที่ยว เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวสีเขียว การพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคใต้ 3) เศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจชุมชน การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการเงิน การลงทุน 4) การจัดการ เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์การของภาครัฐและเอกชนในภาคใต้ 5) ภาวะโลกร้อนและการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กลไกการจัดการที่สะอาด ( CDM ) การวิจัยนโยบายพลังงานและเศรษฐศาสตร์พลังงานพฤติกรรมบริโภคแบบมีจิตสำนึก รวมไปถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและเศรษฐกิจในภาคใต้

ประมวลภาพ

TOP