ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Professor Syed Ejaz Ahmed คณบดีจาก Faculty of Math and Science, Brock University ประเทศ Canada บรรยายพิเศษเรื่อง Big data in healthcare

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เรียนเชิญ Professor Syed Ejaz Ahmed คณบดีจาก Faculty of Math and Science, Brock University ประเทศ Canada บรรยายพิเศษเรื่อง Big data in healthcare เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

โอกาสนี้ Professor Syed Ejaz Ahmed ได้กล่าวถึงความสำคัญของ Big data ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในหลากหลายด้าน เช่น การใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย เอกสาร เครือข่ายทางสังคม ข้อมูลโรงพยาบาล หรือคลังต่างๆ เป็นต้น แต่หากไม่มีความพร้อมหรือใช้วิธีการจัดการข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลเหล่านี้ที่ได้นั้นอาจจะไม่มีประโยชน์ไปในทันที นอกจากนี้ Prof. Ejaz ยังได้อธิบายวิธีการวิเคราะห์ Big data พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ได้นำเสนอหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น concept เกี่ยวกับ sparsity ของข้อมูล, Ridge regression, LASSO รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ท่านพัฒนาขึ้นเอง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยายเป็นอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่ง Professor Syed Ejaz Ahmed เป็นผู้เขียนหนังสือ Big and Complex Data Analysis ที่เพิ่งได้รับตีพิมพ์ในปี 2017 (http://www.springer.com/gp/book/9783319415727)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/file/d/0B2uVNlXzRQIAUHlIVHVFcTBvQnM/view?usp=sharing

TOP