ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 21/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 21/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. ตำแหน่งที่ 1 สาขาวิชาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
ไม่มีผู้สมัคร

2. ตำแหน่งที่ 2 สาขาวิชาทางด้านจักษุวิทยา
ไม่มีผู้สมัคร

3. ตำแหน่งที่ 3 สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบ

4. ตำแหน่งที่ 4 สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบ

5. ตำแหน่งที่ 5-8 สาขาวิชาสัตวแพทย์
ก. รายชื่อ
1) นายเศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ
2) นางสาวอโนรัตร เจนวิถีสุข
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP