บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย

บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย

1. รถจักรยาน    


    
     เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยและผู้มาติดต่อกับ มหาวิทยาลัยและเป็นการสนองนโยบายให้พื้นที่ในเขตการศึกษาเป็นเขตปลอดมลพิษ มหาวิทยาลัยจึงได้จัด ระบบบริการจักรยาน ดังนี้
                   1. เขตการใช้พื้นที่จักรยาน ได้กำหนดพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 3 เขต คือ เขตการศึกษา เขตที่พักนักศึกษา และเขตที่พักบุคลากร
                   2. จุดจอดจักรยาน     ให้จอดได้ทุกอาคาร ที่เปิดใช้อาคารละ 1 จุด
                   3. การซ่อมบำรุงรักษาและการควบคุมดูแลการใช้จักรยาน
           -    จุดติดตั้งปั๊มลม 3 จุด คือ
                   จุดที่ 1 ติดตั้งที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา 1
                   จุดที่ 2 ติดตั้งที่หอพักลักษณานิเวศ 5
                   จุดที่ 3 ติดตั้งที่อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้ใช้จักรยานสามารถแจ้งเรื่องจักรยานชำรุดได้ที่ รปภ.ที่อยู่ใกล้ที่สุดหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของศูนย์/ส่วน/สำนักวิชา
 
 

TOP