ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 15/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป จะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้


1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ก. รายชื่อ
001 นายอารีฟ เจะเซ้ง
003 นางสาวสุวิมล บุญเกิด
005 นางสาวลลิดา บุหลาด
007 นางสาวสุพรรษา เครือจันทร์
008 นางสาวธิดารัตน์ สุขสวัสดิ์
ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง


2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ก. รายชื่อ
002 นายมรุตพงศ์ คงเขียว
004 นายธัชพงศ์ คลิ้งคล้า
006 นางสาวอาภัสรา อินทมาศ
ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง


TOP