ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 22/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป จะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้


1. นักวิชาการ
ก. รายชื่อ
003 นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย
006 นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์
008 นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์
010 นางสาวโอปอล์ สิวะสุธรรม

ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดารสอบให้ทราบภายหลัง

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ก. รายชื่อ
001 นางสาวเนตรนฎา นิลชะเอม
002 นางสาวประภัสสร ยอดมณี
004 นางสาวปฐมา อินทรสุวรรณ
005 นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์
009 นายธีรพงศ์ เจริญศรี

ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง

TOP