ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ม.สงขลานครินทร์ เอ็มโอยู ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยทางด้านเทคนิคการแพทย์ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ อาจารย์พิชิต เรืองแสงพัฒนา รักษาการคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เพ็งแจ่ม รักษาการรองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ม.วลัยลักษณ์และ ม.สงขลานครินทร์ ต่างเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางด้านสาขาเทคนิคการแพทย์ และ ม.วลัยลักษณ์ ยังมีการเปิดการสอนในหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ที่สำคัญทั้งสองสถาบันมีภารกิจทั้งด้านการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และจะมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีพันธกิจทางด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศึกษาและนำไปพัฒนาประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

ทั้งนี้ ข้อตกลงที่ทั้งสองสถาบันจะทำร่วมกันประกอบด้วย การพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ภายใต้กรอบ มคอ.1 เทคนิคการแพทย์ การใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือต่างๆ การพัฒนาการบริการวิชาการ และการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม โดยการพัฒนาโครงการวิจัยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติร่วมกัน ภายใต้กรอบระยะเวลา 3 ปี

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

TOP