หน่วยงาน-โครงการวิจัย

อุทยานการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ความเป็นมา

โครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติซึ่งเกิดจากแนวคิดที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งให้การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยได้ตลอด ชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดในการดำเนินการ อุทยานการ ศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การดำเนินการระยะแรกเป็นการดำเนินการในส่วนที่เป็นงานทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวมกลุ่มเรียกว่า "อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้มีความสนใจทางด้านนี้และสามารถพัฒนาการศึกษาในระดับสูงได้ดียิ่งขึ้น

 

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

อาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่รวม 2 ชั้น 4,100 ตารางเมตร โทรศัพท์ 075-672603 โทรสาร 075-672604

 

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก : พัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสื่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึง มัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ที่สนใจทั่วไป ที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานฯให้เกิดการเรียนรู้โดยได้เห็น และทดลอง ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานในการศึกษา ในระดับสูงต่อไป

ปัจจุบัน ให้บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี ในรูปแบบดังต่อไปนี้
- งานนิทรรศการ
- จัดค่ายทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
- งานพิพิธภัณฑ์อ้างอิง

 

แผนผังอุทยานฯ

 

ข้อมูลจาก http://stpark.wu.ac.th


TOP