ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วม Pitching Startup Thailand 2017 ภูมิภาค จ.ชลบุรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย นายประเสร็จ เพ็งแก้ว นางสาวกมลชนก คงทรัพย์ นายอานนท์ ศรีเผด็จ และนายศรายุทธ นุ่นสังข์ ที่ผ่านการอบรมเสริมหลักสูตรของโครงการ Innovative Startup เข้าร่วม Pitching ในเวที Startup Thailand 2017 ภูมิภาค จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) GISTDA จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน Startup Thailand 2017 นี้ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของประเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการใหม่ และมีเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 ราย

TOP