ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประจำตึกกายวิภาคศาสตร์)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประจำตึกกายวิภาคศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน
1) จัดเตรียมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในรายวิชากายวิภาคศาสตร์
2) ทำความสะอาดเตียงผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ จัดเตรียมถังใส่ชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่และวัศดุอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการเรียนการสอน
3) รับร่างอาจารย์ใหญ่ ยกร่างอาจารย์ใหญ่ขึ้นเตียงผ่า และทาวาสลีนที่ร่างอาจารย์ใหญ๋เพื่อพร้อมในการเรียนการสอนแต่ละเทอม
4) ดูแลรักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ไม่ให้เกิดเชื้อรา โดยใช้น้ำยาทาร่างอาจารย์ใหญ่อาทิตย์ละครั้ง
5) กรณีร่างอาจารย์ใหญ่หรือชิ้นส่วนอวัยวะเกิดเชื้อรา ต้องคัดแยกส่วนที่เป็นเชื้อราออก โดยการตัดออกแล้วจัดเก็บตามขั้นตอนและขบวนการที่กำหนด
6) จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่ที่แยกออกมาจากร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อจัดเก็บไว้สำหรับศึกษาต่อ
7) จัดเตรียมชิ้นส่วนอวัยวะอาจารย์ใหญ่ที่นำมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการเรียนการสอนในแต่ละบทปฏิบัติการโดยแยกใส่ในถาดหรืออุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้
8) จัดเตรียมกิจกรรมทำบุญก่อนมีการเรียนการสอนในครั้งแรกของวิชากายวิภาคศาสตร์ และจัดเตรียมสถานที่พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ในการทำบุญอาจารย์ใหญ่หลังเรียนปฏิบัติการสิ้นสุด โดยจัดการกิจกรรมดังกล่าวปีละ 2 ครั้ง
9) บรรจุร่างอาจารย์ใหญ่และชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ หลังจากการเรียนการสอนเพื่อนำส่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับการดำเนินงานเพื่อพิธีรพระราชทานเพลิงศพต่อไป
10) เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพและจัดเตรียมตกแต่งโลงศพอาจารย์ใหญ่ประจำปีทุกปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11) ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ทุกครั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน โดยจัดเก็บเศษชิ้นอาจารย์ใหญ่และขยะต่าง ๆ ทำความสะอาดห้องเรียนและล้างวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน
12) สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ในบทปฏิบัติการ Remove brain and spinal cord (ผ่ากะโหลกอาจารย์ใหญ่เพื่อนำสมองและไขสันหลังออกมาใช้ในการเรียนการสอน)
13) ดูแล และอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในแต่ละรายวิชา
14) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ
15) ตรวจการทำสต๊อกรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำอาคารกายวิภาคศาสตร์ พร้อมทั้งให้บริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการจัดทำบันทึกการเบิก-จ่าย และการยืมคืนให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่ทางภาควิชาเปิดสอน
16) เบิกวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนจากคลังพัสดุของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
17) จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการจัดสอบภาคปฏิบัติการแต่ละครั้ง โดยการจัดทำผังห้องสอบ
18) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อวัยวะต่าง ๆ จัดเตรียมข้อสอบเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
19) ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ให้บริการวิชาการผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานทางด้านกายวิภาคศาสตร์
20) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการให้พร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
21) ดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานให้มีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำมีสภาพความพร้อมในการใช้งาน
22) ส่งซ่อมเครื่องมือและจัดเก็บรายงานประวัติการซ่อม/บำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลประวัติการซ่อม ให้บริการยืม-คืน และจัดทำบันทึกการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายใน
23) จัดเตรียมสารเคมีที่ใช้เกี่ยวกับร่างอาจารย์ใหญ๋เพื่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การบริการ
24) ให้บริการยืม-คืนวัสดุและสารเคมี จัดทำบันทึกการเบิก-จ่าย วัสดุและสารเคมีแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน
25) จัดเก็บขยะสารเคมีและของเสียอันตรายต่าง ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่เพื่อความปลอดภัย
26) เป็นผู้ช่วยในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกโดยจัดเตรียมชิ้นส่วนอวัยวะอาจารย์ใหญ่ และโครงกระดูกพร้อมโมเดลอวัยวะต่าง ๆ
27) จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นในการให้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่บุคคลภายนอก
28) จัดทำบล็อกอะคลิลิคสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนอวัยวะอาจารย์ใหญ่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับนักวิทยาศาสตร์

5. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 12,990 บาท

6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำนาใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับ ปวส.หรือเทียบเท่าอย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 – 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 – 12 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
10.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
10.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ข. สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

11. การประกาศผลการคัดเลือก
11.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 มิถุนายน 2560
11.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
11.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาทีกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP