ขอเชิญส่งบทความเรื่อง "ภูมิปัญญาอาหารอาเซียน" เพื่อใช้ในการสัมมนานานาชาติและพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์