ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งบทความเรื่อง "ภูมิปัญญาอาหารอาเซียน" เพื่อใช้ในการสัมมนานานาชาติและพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ด้วย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดสัมมนานานาชาติเรื่อง "ภูมิปัญญาอาหารอาเซียน" ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยที่เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาอาหารอาเซียน เข้าร่วมการสัมมนาด้วยการนำเสนอบนเวที หรือนำเสนอป้ายนิทรรศการ บทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการสัมมนา และพิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้า้งสรรค์งานวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน โดยสามารถส่งบทความได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 หรือส่งทางอีเมล tsuebpon@wu.ac.th หรือ cultural@gmail.com

TOP