ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 19/2560 ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 19/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก.รายชื่อ
001 นางสาวอัจราวดี ไชยชาญ
002 นางสาวชญานีย์ สังวาล
003 นางสาวณัฐวรรณ ชฎากาญจน์
004 นางสาวเจนจิรา ทองเนตร
005 นางสาววณิชนันท์ ภูมิวาส
006 ว่าที่ ร.ต.หญิง อรอุษา อินวรรณะ
007 นางสาวกนกวรรณ เจียะรัตน์
008 นางสาวชลลดา จิรัตฐิวรุตม์กุล
009 นางสาววศินี พูลสวัสดิ์
010 นางสาวชวนพิศ เรืองพันธ์
011 นางสาวสุภาธินี คงแก้ว
012 นางสาวนิศากร วุฒิมาคุณ
013 นางสาวยุวากร ศิริพิทยา
100 นางสาวจันทิมา คงทน
101 นางสาววราภรณ์ ธรรมสุข
ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้สมัครที่มารับการสอบตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP